Impost sobre les estades en establiments turístics vàlid fins el 30/06/2020
Aprovat per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094 de 23.03.2012)
Tarifa* per persona i dia, amb un màxim de 7 dies
Tipus d'establiment
Barcelona ciutat
Resta de Catalunya
Exempcions

Sense IVA

Amb IVA 10%

Sense IVA

Amb IVA 10%

Hotels de 5 estrelles, gran luxe i càmping de luxe 

2,25 €

2,48 €

2,25 €

2,48 €

a.- Edat 0 - 16
b.- Les estades subvenciona-des per programes socials d'una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea
Hotels de 4 estrelles i 4 superior

1,10 €

1,21 €

0,90 €

0,99 €

Resta d'establiments i equipaments
(establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de 
turisme rural, albergs de joventut, habitatges d'ús turístic i àrees de pernoctació 
destinades a albergs mòbils)

0,65 €

0,72 €

0,45 €

0,50 €

*La quota de l'Impost d'EET forma part de la base imposable per al còmput de l'IVA
Per al gaudiment i aplicació de les exempcions cal acreditar documentalment la concurrència de les circumstàncies que les meriten, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.